İnsan Hakları İhlali Başvurusu

İNSAN HAKLARI İHLAL İDDİASI BİREYSEL BAŞVURUSU YAPACAKLARIN DİKKATİNE..

 

Bireysel başvurunuzu BİMER başvuru formunda yeralan boşluğa belirtmeden önce, şu hususları gözönünde bulundurmanız gerekmektedir.

1. Öncelikle başvurunuza yazılı veya elektronik posta ile cevap verilmesini istiyorsanız kimlik numarasını mutlaka belirtmelisiniz. İsminiz kesinlikle saklı tutulacaktır.

2. Kendinizin bir insan hakları ihlaline uğradığınızı düşünüyorsanız olayın ayrıntılarını belirtmenizde fayda bulunmaktadır. Bu çerçevede ihlale konu olayla ilgili ifadelerin NE, NEREDE, NE ZAMAN, NASIL, NİÇİN ve KİM sorularını karşılamasına özen gösterilmelidir.

3. Mağdur siz değilde bir başkası ise konunun haber verme olup olmadığını veya mağdurun temsilcisi, avukatı veya yakını sıfatıyla başvurup başvurmadığınızı belirtiniz.

4. Ayrıca mağdurun cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu, iş durumu, medeni durumu, ihlalin olduğu yer, başvuru konusu mağduriyet konusu ile ilgili adli veya idari bir karar olup olmadığını ve varsa ilgili olabilecek belge ve bilgilerden bahsedilmesi konunun sağlıklı bir şekilde araştırılması açısından yararlı olacaktır.

5. Ayrımcılık yasağı ihlaline uğradığınızı düşünüyorsanız ayrımcılık türünü, ayrımcılık uygulamasının sebebini belirtiniz. Bu konuda aşağıda yeralan Anayasa maddesinden yararlanılabilecektir.

6. Yapacağınız başvuruda şikayet edilen kurum veya muhataplar belirtilmelidir. Şikayet edilen kurum ve şikayete konu hak konularını belirtirken aşağıdaki listelerden yararlanabilir.

A. HAK KONULARI LİSTESİ

Âdil Yargılanma Hakkı
Aile Kurma/Ailenin Korunması Hakkı
Ayrımcılık Yasağı
Bilim ve Sanat Hürriyeti
Çalışma ve Sözleşme Hakkı
Çevre Hakkı
Çocuk Hakları
Dilekçe / Bilgi edinme Hakkı
Din ve Vicdan Hürriyeti
Eğitim ve Öğrenim Hakkı
Engelli (Özürlü) Hakkı
Haberleşme/Basın Hürriyeti
Düşünce ve İfâde Hürriyeti
İşkence Yasağı
Kadın Hakları
Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı
Konut Dokunulmazlığı Hakkı
Kötü Muamele Yasağı
Mülkiyet Hakkı
Örgütlenme Hürriyeti
Özel Hayatın Gizliliği Hakkı
Sağlık ve Hasta Hakkı
Seçme ve Seçilme Hakkı
Sosyal Güvenlik Hakkı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı
Uyrukluk (Tâbiyet) Hakkı
Yaşam Hakkı
Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti
Zorla Çalıştırma ve Angarya Yasağı

B. ŞİKAYET EDİLEN KURUMLAR

Bakanlık Merkez Teşkilatı (Bakanlık adını belirtiniz)
Banka (Özel ve kamu)
Belediye
Ceza ve Tutukevi
Eğitim ve Öğretim Kurumu
Emniyet
İl Özel İdaresi
Jandarma
Kaymakamlık
Köy Muhtarlığı
Meslek Odası ve Birlik
Özel Sektör (Şirket, İşletme vs.)
Sağlık Kurumu (Hastane, Sağlık Ocağı vs)
Sosyal Güvenlik Kurumu
Valilik (İl Müdürlükleri, bağlı birimler dahil)
Yargı (Adlî ve İdarî Yargı)
Şikayet edilen kurum yok
Şikayet edilen kurum bilinmiyor

C. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI:

Kanun önünde eşitlik : “Madde 10 – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (Ek fıkra: 7.5.2004–5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”

NOT: Ayrıca şahsen, mektupla veya faksla da il ve ilçelerde valilik ve kaymakamlık bünyesinde bulunan İnsan Hakları Danışma ve Başvuru Masalarına ve sesli olarak da 150 telefon numarasını arayarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı

Detaylı bilgi için: www.insanhaklari.gov.tr
 

Paylaş

Bunları Biliyor musunuz?